جلو بازو با سیم کش بالا (High Cable Curls)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (دو سر) ابزار: سیم‌‌کش سطح: متوسط دستورالعمل بر روی یک نیمکت در مقابل دستگاه سیم‌‌کش دراز بکشید و هر...

ادامه مطلب

جلو بازو سیم کش چکشی با طناب (Cable Hammer Curls – Rope Attachment)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (عضله دو سر) ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طنابی را به قرقره پایین متصل کرده و در حالت ایستاد...

ادامه مطلب

جودو فلیپ با سیمکش (Cable Judo Flip)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طناب را به دستگاه سیم‌‏کش وصل کرده و در پایین‌‏ترین ارتفاع قرار دهید....

ادامه مطلب

کرانچ سیم‌کش نشسته (Cable Seated Crunch)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل روی یک میز تخت و پشت به دستگاه سیم‌کش بنشینید. دسته طناب را به دستگ...

ادامه مطلب

پرس پالوف همراه با چرخش (Pallof Press With Rotation)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل دسته استاندارد را به دستگاه سیم‌کش متصل کرده و ارتفاع آن را هم‌سطح با...

ادامه مطلب

شکم سیم کش ایستاده (هیزم ‌شکن) (Standing Cable Wood Chop)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل دسته استاندارد را به دستگاه سیم‌کش متصل کرده و قرقره دستگاه را در بال...

ادامه مطلب

کرانچ معکوس با سیم کش (Cable Reverse Crunch)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل مچ‌بند را به قرقره پایینی دستگاه سیم‌کش متصل کرده و زیرانداز را در مق...

ادامه مطلب

کرانچ با طناب ایستاده (Standing Rope Crunch)

نوع: قدرتی عضلات درگير: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طناب را به قرقره بالایی دستگاه سیم‌کش متصل کرده و وزنه مناسب را...

ادامه مطلب