انتخاب مسئول کمیته آموزش انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون کارگری

یاسین لک قهرمان فیزیک مسترالمپیای روسیه و قهرمان کشور، طی حکمی به عنوان مسئول کمیته آموزش انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون کارگری منصوب ش...

ادامه مطلب