[ihwt_hotspot hotspot_action=”click” tooltip_width=”300″ image=”31629″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A4%2C%22x%22%3A21.50096525096525%2C%22y%22%3A39.24843423799583%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25af%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%2C%7B%22index%22%3A5%2C%22x%22%3A41.192084942084946%2C%22y%22%3A23.382045929018787%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%2C%7B%22index%22%3A6%2C%22x%22%3A68.99131274131274%2C%22y%22%3A21.29436325678497%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%2C%7B%22index%22%3A7%2C%22x%22%3A70.92181467181467%2C%22y%22%3A29.227557411273487%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%84%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25ac%25d9%2584%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2588%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%2C%7B%22index%22%3A8%2C%22x%22%3A49.300193050193045%2C%22y%22%3A36.11691022964509%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%DA%A9%D9%85%20%D9%88%20%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b4%25da%25a9%25d9%2585-%25d9%2588-%25d9%25be%25d9%2587%25d9%2584%25d9%2588%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%2C%7B%22index%22%3A9%2C%22x%22%3A61.26930501930502%2C%22y%22%3A56.78496868475992%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%25be%25d8%25a7%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%5D”]
[ihwt_hotspot hotspot_action=”click” tooltip_width=”300″ image=”31627″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A3%2C%22x%22%3A47.36969111969112%2C%22y%22%3A45.92901878914405%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c%25d9%2588%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%5D”]
[ihwt_hotspot hotspot_action=”click” tooltip_width=”300″ image=”31628″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A4%2C%22x%22%3A25.361969111969113%2C%22y%22%3A30.208333333333332%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%25be%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2588%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%2C%7B%22index%22%3A5%2C%22x%22%3A50.07239382239382%2C%22y%22%3A27.708333333333336%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%BA%D9%84%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%25be%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25ba%25d9%2584%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%2C%7B%22index%22%3A6%2C%22x%22%3A58.952702702702695%2C%22y%22%3A15.833333333333332%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D9%88%D9%84%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25a9%25d9%2588%25d9%2584%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%2C%7B%22index%22%3A7%2C%22x%22%3A65.90250965250965%2C%22y%22%3A79.375%2C%22Title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D9%82%22%2C%22Message%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tanvarz.ir%2Facademy%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2582%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20…%3C%2Fa%3E%22%7D%5D”]
آموزش حرکات بدنسازی به صورت اصولی جهت انجام درست تمرینات به اندازه داشتن یک برنامه تمرینی تخصصی و انجام تمرینات منظم اهمیت دارد. تن ورز با تجربه طولانی در ارایه برنامه تمرین بدنسازی آنلاین، بانک اطلاعاتی کاملی از تمرینات بدنسازی را تهیه نموده است. آموزش حرکات بدنسازی تصویری بوده و در کنار تصویرات به صورت متن و کامل شرح داده شده است.
شما به راحتی می‌توانید با انتخاب عضله مورد نظر در تصویر بالا به کلیه حرکات تمرینی مرتبط با عضله هدف دسترسی داشته باشید. ضمن آن‌که امکان جستجو با نام حرکت تمرینی نیز بر روی وبسایت تن ورز وجود دارد.
حرکت بالا بردن باسن پا صاف – Straight Legged Hip Raise شماره یک

حرکت بالا بردن باسن پا صاف – Straight Legged Hip Raise

حرکت بالا بردن باسن پا صاف – Straight-Legged Hip Raise یک تمرین قدرتی است. این حرکت با وزن بدن انجام شده و در سطح متوسط می‌باشد. همچنین...

ادامه مطلب

حرکت کلین با کتل‌بل با کف دست باز – Open Palm Kettlebell Clean شماره سه

حرکت کلین با کتل بل با کف دست باز – Open Palm Kettlebell Clean

حرکت کلین با کتل بل با کف دست باز –  Open Palm Kettlebell Clean با کتل‌بل انجام می‌شود. این تمرین از نوع قدرتی در سطح مبتدی بوده و مناس...

ادامه مطلب

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی Partner Hanging Knee Raise With Throw Down

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی– Partner Hanging Knee Raise With Throw Down

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی – Partner Hanging Knee Raise With Throw Down با وزن بدن انجام می‌شود. این ...

ادامه مطلب

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین Seated Floor Hamstring Stretch

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین – Seated Floor Hamstring Stretch

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین – Seated Floor Hamstring Stretch با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب ...

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *