آسیاب بادی با جفت کتل بل (Double Kettlebell Windmill)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل‌بل را مقابل پای جلویی قرار داده و با دست مخالف آن را بالای سر ببر...

ادامه مطلب

آسیاب بادی با کتل‌‌بل (Kettlebell Windmill)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: شکم ابزار: کتل‌‌بل سطح: متوسط دستورالعمل یک کتل‌‌بل را در مقابل پای غالب خود قرار داده و با دست مخالف خود آ...

ادامه مطلب