هالتر دست معکوس-ساعد (Reverse Barbell Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: این حرکت در واقع همان جلو بازو با هالتر است که به صورت مچ برعکس...

ادامه مطلب

ساعد با هالتر دست معکوس (Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: هالتر را به صورت نشان داده شده در دست بگیرید. تا جایی که ممکن...

ادامه مطلب

پشت بازو هالتر پرسی دست معکوس (Reverse Triceps Bench Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: در حالت خوابیده هالتری را به صورت دست باز و معکوس بالای سر درد...

ادامه مطلب