قیچی با کتل‌‌ بل به صورت سرعتی تک‌‌ دست (One-Arm Kettlebell Split Jerk)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل‌‌بل سطح: متوسط این حرکت با نام Jerk با کتل‌‌بل (Kettlebell Jerk) نیز خوانده می‌‌شود. دستورالع...

ادامه مطلب

کلین سریع تک دست با کتل بل (One-Arm Kettlebell Clean and Jerk)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط بانام کلین کتل بل و جرک (Kettlebell Clean and Jerk) نیز خوانده می‌شود. دستورالع...

ادامه مطلب