جلو بازو سیم کش چکشی با طناب (Cable Hammer Curls – Rope Attachment)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (عضله دو سر) ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طنابی را به قرقره پایین متصل کرده و در حالت ایستاد...

ادامه مطلب

جلو بازو دمبل چکشی روی میز لاری (Preacher Hammer Dumbbell Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام جلو بازو با گیرش طبیعی دست (Neutral Grip Preacher Cur...

ادامه مطلب

جلو بازو چکشی روی میز شیب‌دار (Incline Hammer Curls)

نوع: قدرتي ماهیچه هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: دمبل سطح: مبتدی یک جفت دمبل را در دست گرفته و روی میز شیب‌دار بنشینید. پشت خو...

ادامه مطلب

ساعد چکشی نشسته دمبل (One Arm Seated Dumbbell Hammer Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: جلوی یک نیمکت ورزشی بنشینید. در هر دست یک دمبل بگیرید و کنار پ...

ادامه مطلب

ساعد چکشی دمبل (Cross Body Hammer Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد و جلو بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: در هر دست یک دمبل بگیرید و کنار پا به صورتی که کف دست...

ادامه مطلب

پشت بازو سیم کش خم چکشی (Cable Triceps Kickback)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: کابل را پایین ترین قسمت دستگاه اور می‌گزارید دستگیره تک دست ر...

ادامه مطلب