حرکت پشت بازو روی میز شیب‌دار منفی با هالتر Decline EZ Bar Triceps Extension

پشت بازو خوابیده با هالتر EZ روی نیمکت شیب‌دار منفی (Decline EZ Bar Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه‌‌ هدف: عضلات سه سر ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت بانام پشت بازو خوابیده شیب‌دار با میله ای زد (EZ Bar Decline Sk...

ادامه مطلب