کوهنوردی عمودی (Vertical Mountain Climber)

کوهنوردی عمودی (Vertical Mountain Climber)

نوع: کاردیو عضلات درگير: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی حرکت کوهنوردی عمودی یکی از تمرینات با وزن بدن می‌باشد که عضلات چها...

ادامه مطلب

طناب زدن دوبل (Double Under)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط  دستورالعمل بایستید و دسته‌های طناب را با هر دو دست بگیرید؛ پاها را جلوی ...

ادامه مطلب

جهش به اطراف باحالت دفاعی (Defensive Slide)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی  دستورالعمل زانوها را خم کرده و سینه را بالا نگه‌دارید و در حالت آماده...

ادامه مطلب

گام برداشتن سریع به اطراف (Lateral Speed Step)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت آماده‌‏باش قرارگرفته؛ زانوها را خم‌کنید، پاها را به...

ادامه مطلب

درجا زدن آهسته (Slow Jog)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل ابتدا بایستید و پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکنید. بازوها ...

ادامه مطلب

زانو بلند درجا (Walking High Knees)

  نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی این حرکت با نام  بالا آوردن زانوها درجا نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل ...

ادامه مطلب

دویدن روی تردمیل (Running, Treadmill)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، روی تردمیل رفته و گزینه موردنظر خود را از فهرست ان...

ادامه مطلب

درجا زدن (Jog In Place)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل ایستاده و پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکنید. دست‌ها را خم ک...

ادامه مطلب

اسکیت سواری (Skating)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط این حرکت با نام Rollerblading نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل اسکیت سواری ف...

ادامه مطلب

دویدن (Trail Running/Walking)‌

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی این حرکت بانام پیاده‌روی تریل (در طبیعت) نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل ...

ادامه مطلب

استپ میل پدالی (Stairmaster)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، روی دستگاه پله قرارگرفته و گزینه مناسب خود را از ف...

ادامه مطلب

الپتیکال (Elliptical Trainer)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، روی دستگاه الپتیکال رفته و گزینه مناسب خود را از ف...

ادامه مطلب