پشت‌‌ بازو سیم‌‌کش با طناب از بالای سر (Triceps Overhead Extension with Rope)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طنابی را به قرقره پایین وصل کنید. بعد از انتخاب وزن مناسب...

ادامه مطلب

پشت ‌‌بازو هالتر ایستاده (Standing Overhead Barbell Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت پرس فرانسوی (French Press) نیز نامیده می‌‌شود. دستورالعمل 1. برای...

ادامه مطلب

پشت ‌‌بازو سیم‌‌کش خوابیده (Cable Lying Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل 1. بر روی یک نیمکت صاف دراز کشیده و میله صافی را که به قرقره ...

ادامه مطلب

پشت ‌‌بازو دیپ نیمکت (Bench Dips)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: فقط بدن سطح: مبتدی این حرکت بانام دیپ عضلات سه سر (tricep dip) نیز شناخته می‌‌شود. دستورالع...

ادامه مطلب

حرکت پشت بازو کیک بک Standing Bent-Over Two-Arm Dumbbell Triceps Extension

پشت بازو کیک بک با دمبل جفت دست (Standing Bent-Over Two-Arm Dumbbell Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با عنوان کیک‌‌بک ایستاده (Standing Kickback) نیز خوانده می‌‌شود. ...

ادامه مطلب

پشت بازو با هالتر روی نیمکت شیب‌‌دار (Incline Barbell Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت اسکال کراشر با هالتر روی نیمکت شیب‌‌دار (Incline Barbell Skull Cr...

ادامه مطلب

پشت بازو پرسی با هالتر ای زد (Close-Grip EZ-Bar Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: هالتر EZ سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی یک نیمکت صاف دراز کشیده و وزنه‌‌های مناسبی را بر ...

ادامه مطلب

پشت بازو هالتر پرسی ترکیبی با هالتر خوابیده روی نیمکت شیب‌دار (Decline Close-Grip Bench To Skull Crusher)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل پاهای خود را در پایین نیمکت شیب‌‌دار سفت نگه‌داشته و به‌آرا...

ادامه مطلب

پشت بازو تک دمبل جفت دست نشسته (Seated Triceps Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی نیمکت دارای تکیه‌‌گاه نشسته و دمبلی را با دودست بگیری...

ادامه مطلب

پشت بازو سیم‌‌کش تک دست (Cable One Arm Tricep Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل با استفاده از دست راست، میله وصل شده به قرقره بالا را طور...

ادامه مطلب