پشت‌‌ بازو سیم‌‌کش با طناب از بالای سر (Triceps Overhead Extension with Rope)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طنابی را به قرقره پایین وصل کنید. بعد از انتخاب وزن مناسب...

ادامه مطلب

پشت ‌‌بازو سیم‌‌کش خوابیده (Cable Lying Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل 1. بر روی یک نیمکت صاف دراز کشیده و میله صافی را که به قرقره ...

ادامه مطلب

حرکت پشت بازو کیک بک Standing Bent-Over Two-Arm Dumbbell Triceps Extension

پشت بازو کیک بک با دمبل جفت دست (Standing Bent-Over Two-Arm Dumbbell Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با عنوان کیک‌‌بک ایستاده (Standing Kickback) نیز خوانده می‌‌شود. ...

ادامه مطلب

پشت بازو با هالتر روی نیمکت شیب‌‌دار (Incline Barbell Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت اسکال کراشر با هالتر روی نیمکت شیب‌‌دار (Incline Barbell Skull Cr...

ادامه مطلب

پشت بازو هالتر پرسی ترکیبی با هالتر خوابیده روی نیمکت شیب‌دار (Decline Close-Grip Bench To Skull Crusher)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل پاهای خود را در پایین نیمکت شیب‌‌دار سفت نگه‌داشته و به‌آرا...

ادامه مطلب