شراگ با دمبل روی میز شیب‌ دار (Middle Back Shrug)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: دمبل سطح: متوسط این حرکت با نام Scapular Retraction نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت: ...

ادامه مطلب

حرکت کول با دمبل جفت دست Standing Dumbbell Upright Row

کول با دمبل (Standing Dumbbell Upright Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل در هر یک از دست‌های خود یک دمبل گرفته و کف دست‌ها را رو ...

ادامه مطلب

کلین شراگ (Clean Shrug)

نوع: وزنه برداری المپیک ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه ای ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل پاها را به عرض شانه باز کرده و میله را به ...

ادامه مطلب

کول با کش بدنسازی

کول با کش بدنسازی (Upright Row – With Bands)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: کش بدنسازی سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، بر روی یک کش بدنسازی بایستید...

ادامه مطلب

کول با سیم‌کش (Upright Cable Row)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: سیم‌کش سطح: متوسط دستورالعمل یک میله صاف متصل به سیم‌کش را که به قرقره پ...

ادامه مطلب

کول با اسمیت

کول با اسمیت (Smith Machine Upright Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، میله دستگاه اسمیت را به ارتفاع وس...

ادامه مطلب

شراگ از پشت با اسمیت (Smith Machine Behind the Back Shrug)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل میله را در ارتفاع ران خود تنظیم کرده ...

ادامه مطلب

شراگ با دستگاه ساق پا

شراگ با دستگاه ساق پا (Calf-Machine Shoulder Shrug)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: دستگاه سطح: مبتدی این حرکت با نام شراگ سرشانه با دستگاه (Machine Shoulder Shrug) و شراگ...

ادامه مطلب

کتل‌بل ترکیبی سومو اسکوات

کول کتل‌بل ترکیبی سومو اسکوات (Kettlebell Sumo High Pull)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل‌بل را بین پاهای خود بر روی زمین قرار دهید. پاها...

ادامه مطلب

شراگ با اسمیت

شراگ با اسمیت (Smith Machine Shrug)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ماهیچه‌های ذوزنقه‌ای ابزار: اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل 1. برای شروع، ارتفاع میله دستگاه اسمیت را به ارتفاع و...

ادامه مطلب

شراگ با سیم‌کش Cable Shrugs

شراگ با سیم‌کش (Cable Shrugs)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل میله سیم‌کش که به یک قرقره با ارتفاع کم متصل شده اس...

ادامه مطلب

شراگ با هالتر

شراگ با هالتر (Barbell Shrug)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرارگرفته و پاهای خود را به عرض شانه...

ادامه مطلب