ساعد چکشی نشسته دمبل (One Arm Seated Dumbbell Hammer Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: جلوی یک نیمکت ورزشی بنشینید. در هر دست یک دمبل بگیرید و کنار ...

ادامه مطلب

ساعد چکشی دمبل (Cross Body Hammer Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد و جلو بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: در هر دست یک دمبل بگیرید و کنار پا به صورتی که کف دس...

ادامه مطلب

دمبل مچ معکوس

دمبل مچ معکوس (Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی میز بنشینید دمبل را مانند شکل در دست بگیرید. تا جایی که ا...

ادامه مطلب

پشت پا هالتر ددلیفت

پشت پا هالتر ددلیفت (Romanian Deadlift)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: همسترینگ (پشت پا) ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: میله را محکم در دست گرفته و از روی پایه بلند کنید و ...

ادامه مطلب

ساق پا نشسته با دستگاه

ساق پا نشسته با دستگاه (Seated Calf Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساق ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی دستگاه نشسته و پاها را روی قسمت مشخص شده بگذارید. ساق پا با...

ادامه مطلب

ساق پا پرسی روی دستگاه پرس پا (Calf Press On The Leg Press Machine)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساق ابزار: دستگاه سطح: مبتدی این حرکت با نام‌های (Calf Press) و (Calf Raises Performed on Leg Press Machine) ن...

ادامه مطلب

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه (Standing Calf Raises)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساق  ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: بر روی دستگاه ساق پا ایستاده و پنجه‌ها را روی سکو قرار دهید. پ...

ادامه مطلب

ساق پا دانکی (Donkey Calf Raises)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  ساق ابزار: سایر سطح: متوسط تشریح حرکت: مطابق شکل ایستاده طوری که بالا تنه با زمین موازی باشد و پاها کمی ک...

ادامه مطلب