پشت بازو دیپ پارالل دستگاه (Dip Machine)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی نیمکت بنشینید. دستگیره‌های دستگاه را گرفته و دسته را ت...

ادامه مطلب

پشت بازو هالتر پرسی دست معکوس (Reverse Triceps Bench Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: در حالت خوابیده هالتری را به صورت دست باز و معکوس بالای سر در...

ادامه مطلب

پشت بازو سیم کش خم چکشی (Cable Triceps Kickback)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: کابل را پایین ترین قسمت دستگاه اور می‌گزارید دستگیره تک دست ...

ادامه مطلب

پشت بازو دیپ پارالل

پشت بازو دیپ پارالل (Russian Bar Dip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: سایر  سطح: متوسط تشریح حرکت: بازوان را خم کنید تا آرنج‌ها به طرف عقب بروند. بدون بر هم ز...

ادامه مطلب

پشت بازو نشسته با هالتر

پشت بازو نشسته با هالتر (Seated Overhead Barbell Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: در حالت نشسته هالتری را بالای سر، در دست بگیرید به طوری که با...

ادامه مطلب

پشت بازو دمبل تک نشسته

پشت بازو دمبل تک نشسته (Dumbbell Seated One-Arm Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: دمبل سطح: متوسط تشریح حرکت: در وضعیتی نشسته با یکی از دست‌ها دمبلی بگیرید و آن را مستقیم ب...

ادامه مطلب

پشت بازو سیم کش

پشت بازو سیم کش (Triceps Pushdown)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: جلوی دستگاه سیم کش ایستاده و با فاصله 20 الی 30 سانتی متر می...

ادامه مطلب

پشت بازو کیک بک با دمبل (Standing Bent-Over One-Arm Dumbbell Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام (Dumbbell Kickbacks) نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت: به سمت...

ادامه مطلب

پشت بازو هالتر خوابیده

پشت بازو هالتر خوابیده دست جمع (Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: روی میز پرس دراز کشیده، هالتر را در دست گرفته و فاصله دست‌ها ...

ادامه مطلب

پشت بازو هالتر پرسی

پشت بازو هالتر پرسی (Close-Grip Barbell Bench Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت با نام پرس سینه دست جمع (Close Grip Bench) نیز شناخته می‌شود. تشریح ...

ادامه مطلب