پشت بازو هالتر خوابیده

پشت بازو هالتر خوابیده دست جمع (Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: متوسط آموزش پشت بازو هالتر خوابیده دست جمع روی میز پرس دراز کشیده، هالتر ر...

ادامه مطلب