پشت بازو هالتر خوابیده

پشت بازو هالتر خوابیده دست جمع (Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: روی میز پرس دراز کشیده، هالتر را در دست گرفته و فاصله دست‌ها ...

ادامه مطلب