جلو یازو دمبل تک روی میز لاری

جلو بازو دمبل تک روی میز لاری (One Arm Dumbbell Preacher Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام Single Arm Preacher Curl نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت یک ...

ادامه مطلب

جلو بازو سیم کش جفت (صلیبی)

جلو بازو سیم کش جفت صلیبی (Overhead Cable Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: سیم‌کش سطح: متوسط تشریح حرکت: دستگیره تک دست سیم کش (کراس اور) را از جانب بگیرید. با دقت...

ادامه مطلب

جلو بازو هالتر (Barbell Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: برای اجرای حرکت یک هالتر را با فاصله‌ی عرض شانه در دست می‌گیر...

ادامه مطلب

جلو بازو سیم کش

جلو بازو سیم کش (Standing Biceps Cable Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: جلوی دستگاه سیم کش ایستاده و با فاصله 20 الی 30 سانتی مترمیل...

ادامه مطلب

جلو بازو تک دمبل خم

جلو بازو تک دمبل خم (Concentration Curls)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: دمبل را با یک دست خود برداشته و به ران موافق خود تکیه داده و د...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو لاری Preacher Curl

جلو بازو هالتر لاری (Preacher Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: هالتر EZ سطح: مبتدی تشریح حرکت برای اجرای این حرکت به میز لاری و هالتر خمیده نیاز...

ادامه مطلب

جلو بازو لاری دستگاه

جلو بازو لاری دستگاه (Machine Preacher Curls)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: دستگاه سطح: مبتدی این حرکت با نام‌های جلو بازو دستگاه (Machine Biceps Curls) و جلو بازو لاری (...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو نشسته با دمبل Seated Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل نشسته (Seated Dumbbell Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: یک جفت دمبل را در دستان خود نگه دارید و همانند شکل کف دست‌تان ...

ادامه مطلب

سلام ژاپنی پا صاف (Stiff Leg Barbell Good Morning)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: ابتدا هالتر را مانند شکل بلند می‌کنیم طوری که هالتر روی ...

ادامه مطلب

زیر بغل نشسته کابل (Seated Cable Rows)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام‌های زیر بغل قایقی سیم‌کش (Pulley Row)، (Cable Row) و (L...

ادامه مطلب

زیر بغل تک بازو سیم کش

زیر بغل تک سیم کش (Seated One-arm Cable Pulley Rows)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: سیم‌کش سطح: متوسط تشریح حرکت: کابل دستگاه کراس اور را در پایین ترین قسمت قرار می‌دهید...

ادامه مطلب

زیر بغل اچ دستگاه

زیر بغل اچ دستگاه (Leverage Iso Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: دستگاه سطح: مبتدی این حرکت با نام (Hammerstrength Iso Row) نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت:...

ادامه مطلب