زیر سینه با دمبل

زیر سینه با دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: ابتدا بر روی میز مخصوص و استانداردی که برای این منظور طراحی و ساخت...

ادامه مطلب

پرس سینه دستگاه (Machine Bench Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی نیمکت دستگاه بنشینید. و دستگیره‌های دستگاه را بگیرید. دستگ...

ادامه مطلب

پارالل (Parallel Bar Dip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو  ابزار: سایر سطح: مبتدی تشریح حرکت: دستگیره‌ها رو به حالتی که کف دست رو به پایین باشد بگیرید و دس...

ادامه مطلب

حرکت قفسه زیر سینه با دمبل Decline Dumbbell Flyes

قفسه زیر سینه با دمبل (Decline Dumbbell Flyes)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: دو دمبل را به طور موازی در دست‌ها قرار داده و محکم بگیرید. آن‌ها...

ادامه مطلب

زیر سینه با هالتر (Decline Barbell Bench Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: ابتدا بر روی میز مخصوص و استانداردی که برای این منظور طراحی و ساخ...

ادامه مطلب

قفسه سینه با سیم کش

قفسه سینه با سیم کش (Flat Bench Cable Flyes)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: سیم‌‌‌‌کش سطح: متوسط دستورالعمل یک نیمکت صاف را بین دو قرقره قرار دهید، به‌طوری‌که وقتی بر روی...

ادامه مطلب

قفسه سینه با دمبل (Dumbbell Flyes)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: در حالی که روی سطح صندلی دراز کشیده‌اید ،دمبل‌ها رو به صورت مستقیم...

ادامه مطلب

پرس سینه با دمبل (Dumbbell Bench Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: در حالی که روی سطح صندلی دراز کشیدید با دمبل‌هایی که در سطح سینه‌ت...

ادامه مطلب

پرس سینه با هالتر (Barbell Bench Press – Medium Grip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: در حالی که روی سطح صندلی خوابیده اید میله را به فاصله عرض شانه یت...

ادامه مطلب