قفسه بالا سینه با دمبل (Incline Dumbbell Flyes)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام فلای بالا سینه خوابیده (Incline Bench Flyes) نیز شناخته می‌شود. تش...

ادامه مطلب

بالا سینه با هالتر

بالا سینه با هالتر (Barbell Incline Bench Press Medium-Grip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: بر روی میز شیب دار بنشینید و به اندازه عرض شانه دست‌ها را باز کرد...

ادامه مطلب

بالا سینه با دمبل

بالا سینه با دمبل (Incline Dumbbell Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: در حالی که به صورت مایل رو صندلی نشسته‌اید. دمبل ها را در سطح قفسه...

ادامه مطلب

شراگ با دمبل

شراگ با دمبل (Dumbbell Shrug)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: کول ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: با هر دست یک دمبل بلند کنید و کنار ران پا قرار دهید. دمبل را با د...

ادامه مطلب

سرشانه نشر خم سیم کش تک (Bent Over Low-Pulley Side Lateral)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام‌های (rear delt cable raise) و (rear delt raise) نیز شناخته می‌...

ادامه مطلب

سرشانه نشر خم سیم کش

سرشانه نشر خم سیم کش (cable bent over)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: دستگیره‌های هر سمت را با دست مخالف بگیرید. در وسط بایستید و ت...

ادامه مطلب

سرشانه نشر خم دمبل

سرشانه نشر خم دمبل (bent over lateral raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: دو تا دمبل را در راستای بازوهایتان نگه دارید. تا کمر بسمت جلو خ...

ادامه مطلب

نشر پشت سرشانه دستگاه

نشر پشت سرشانه دستگاه (Reverse Machine Flyes)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دستگاه سطح: مبتدی این حرکت با نام های فلای بک دستگاه (Rear Delt Machine Flyes) نیز شناخته می‌شو...

ادامه مطلب

حرکت سرشانه نشر از جلو سیم کش تک

سرشانه نشر از جلو سیم‌کش تک دست (Cable one arm front raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: بایک دستگیره سیم کش را بگیرید. به صورت پرونیشن دستگیره را بگی...

ادامه مطلب

سرشانه نشر از جلو سیم کش

سرشانه نشر از جلو سیم کش (Front Cable Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: پشت به دستگاه قرار بگیرید تا طناب بین پاهایتان قرار بگیرد. ...

ادامه مطلب