شراگ هالتر

شراگ هالتر از پشت (Barbell Shrug Behind The Back)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: کول ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: مطابق شکل هالتر را در دست بگیرید و سعی کنید از وزنه سنگین استفاده ...

ادامه مطلب