سرشانه نشر جانب سیم کش (Standing Low-Pulley Deltoid Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام (Cable Lateral Raise) نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت: بایک...

ادامه مطلب

سرشانه نشر جانب دمبل

سرشانه نشر جانب دمبل (Side Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: در حالی که عمودی ایستاده‌اید دمبل‌ها را در راستای ران تان نگه د...

ادامه مطلب

سرشانه نشر از جلو هالتر (Barbell Front Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: دست‌ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و هالتر را بگیرید. زاو...

ادامه مطلب

سرشانه نشر از جلو دمبل نشسته (Seated Dumbbell Front Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی لبه‌ی یک صندلی ورزشی بنشینید. جفت دمبل‌ها را در طول بازوهای...

ادامه مطلب

کول هالتر

کول هالتر (Upright Barbell Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: کول  ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: مطابق شکل هالتر را در دست بگیرید و سعی کنید از وزنه سنگین استفاده...

ادامه مطلب

سرشانه کراس معکوس

سرشانه کراس معکوس (Cable Rear Delt Fly)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام (High Cable Fly) نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت: به نحوی د...

ادامه مطلب

سرشانه شیب افزایش جانبی

نشر از جانب دمبل میز بالا سینه (One-Arm Incline Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی یک نیمکت ورزشی به پهلو دراز بکشید و با دست زیرین بدنتون را ...

ادامه مطلب

شراگ هالتر

شراگ هالتر از پشت (Barbell Shrug Behind The Back)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: کول ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: مطابق شکل هالتر را در دست بگیرید و سعی کنید از وزنه سنگین استفاده ...

ادامه مطلب

پرس سرشانه از جلو نشسته با هالتر (Seated Barbell Shoulder Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: روی صندلی بنشینید و میله را با کف دست رو به جلو گرفته و به اند...

ادامه مطلب

سرشانه دمبل پرسی

پرس سرشانه با دمبل نشسته (Dumbbell Shoulder Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط تشریح حرکت: روی یک صندلی بنشینید. دمبل را به سطح شانه ببرید و کف دست‌ها رو ...

ادامه مطلب

سرشانه دستگاه طرفین

نشر جانب با دستگاه (Machine Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی ماشین بنشینید، آرنج‌تان مقابل بالشتک قرار گیرد و دستگیره ...

ادامه مطلب