حرکت جلو بازو هالتر معکوس Reverse Barbell Curl

هالتر دست معکوس-ساعد (Reverse Barbell Curl)

هالتر دست معکوس-ساعد (Reverse Barbell Curl) یکی از تمرینات قدرتی است. هالتر ساعد برای تقویت عضلات ساعد طراحی شده است. نوع: قدرتی ما...

ادامه مطلب

حرکت ساعد هالتر نشسته Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl

ساعد با هالتر دست معکوس (Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: هالتر را به صورت نشان داده شده در دست بگیرید. تا جایی که ممکن...

ادامه مطلب

ساعد چکشی نشسته دمبل (One Arm Seated Dumbbell Hammer Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: جلوی یک نیمکت ورزشی بنشینید. در هر دست یک دمبل بگیرید و کنار پ...

ادامه مطلب

ساعد چکشی دمبل (Cross Body Hammer Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد و جلو بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: در هر دست یک دمبل بگیرید و کنار پا به صورتی که کف دست...

ادامه مطلب

ساق پا نشسته با دستگاه

ساق پا نشسته با دستگاه (Seated Calf Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساق ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی دستگاه نشسته و پاها را روی قسمت مشخص شده بگذارید. ساق پا بای...

ادامه مطلب