ساق پا پرسی روی دستگاه پرس پا (Calf Press On The Leg Press Machine)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساق ابزار: دستگاه سطح: مبتدی این حرکت با نام‌های (Calf Press) و (Calf Raises Performed on Leg Press Machine) نی...

ادامه مطلب

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه (Standing Calf Raises)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساق  ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: بر روی دستگاه ساق پا ایستاده و پنجه‌ها را روی سکو قرار دهید. پا...

ادامه مطلب

ساق پا دانکی (Donkey Calf Raises)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  ساق ابزار: سایر سطح: متوسط تشریح حرکت: مطابق شکل ایستاده طوری که بالا تنه با زمین موازی باشد و پاها کمی کم...

ادامه مطلب

پشت بازو دیپ پارالل دستگاه (Dip Machine)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی نیمکت بنشینید. دستگیره‌های دستگاه را گرفته و دسته را تا...

ادامه مطلب

پشت بازو هالتر پرسی دست معکوس (Reverse Triceps Bench Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: در حالت خوابیده هالتری را به صورت دست باز و معکوس بالای سر درد...

ادامه مطلب

پشت بازو سیم کش خم چکشی (Cable Triceps Kickback)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: کابل را پایین ترین قسمت دستگاه اور می‌گزارید دستگیره تک دست ر...

ادامه مطلب

پشت بازو نشسته با هالتر

پشت بازو نشسته با هالتر (Seated Overhead Barbell Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: در حالت نشسته هالتری را بالای سر، در دست بگیرید به طوری که باز...

ادامه مطلب