پشت بازو دمبل تک نشسته

پشت بازو دمبل تک نشسته (Dumbbell Seated One-Arm Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: دمبل سطح: متوسط تشریح حرکت: در وضعیتی نشسته با یکی از دست‌ها دمبلی بگیرید و آن را مستقیم با...

ادامه مطلب

پشت بازو کیک بک با دمبل (Standing Bent-Over One-Arm Dumbbell Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام (Dumbbell Kickbacks) نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت: به سمت ...

ادامه مطلب

پشت بازو هالتر خوابیده

پشت بازو هالتر خوابیده دست جمع (Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: روی میز پرس دراز کشیده، هالتر را در دست گرفته و فاصله دست‌ها ر...

ادامه مطلب

پشت بازو هالتر پرسی

پشت بازو هالتر پرسی (Close-Grip Barbell Bench Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت با نام پرس سینه دست جمع (Close Grip Bench) نیز شناخته می‌شود. تشریح ح...

ادامه مطلب

جلو یازو دمبل تک روی میز لاری

جلو بازو دمبل تک روی میز لاری (One Arm Dumbbell Preacher Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام Single Arm Preacher Curl نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت یک د...

ادامه مطلب

جلو بازو سیم کش جفت (صلیبی)

جلو بازو سیم کش جفت صلیبی (Overhead Cable Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: سیم‌کش سطح: متوسط تشریح حرکت: دستگیره تک دست سیم کش (کراس اور) را از جانب بگیرید. با دقت ...

ادامه مطلب