حرکت پلاور دمبل با دست صاف Straight-Arm Dumbbell Pullover

زیر بغل پلاور دمبل (Straight-Arm Dumbbell Pullover)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: دمبل سطح: متوسط تشریح حرکت: دمبل را مطابق شکل در دست می‌گیریم و به طرف پشت سر آرام آرا...

ادامه مطلب

پارالل (Parallel Bar Dip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو  ابزار: سایر سطح: مبتدی تشریح حرکت: دستگیره‌ها رو به حالتی که کف دست رو به پایین باشد بگیرید و دست...

ادامه مطلب