سرشانه نشر از جلو سیم کش تک

سرشانه نشر از جلو سیم‌کش تک دست (Cable one arm front raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: بایک دستگیره سیم کش را بگیرید. به صورت پرونیشن دستگیره را بگیر...

ادامه مطلب

سرشانه نشر از جلو سیم کش

سرشانه نشر از جلو سیم کش (Front Cable Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: پشت به دستگاه قرار بگیرید تا طناب بین پاهایتان قرار بگیرد. م...

ادامه مطلب

سرشانه نشر جانب سیم کش (Standing Low-Pulley Deltoid Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام (Cable Lateral Raise) نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت: بایک ...

ادامه مطلب

سرشانه نشر جانب دمبل

سرشانه نشر جانب دمبل (Side Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: در حالی که عمودی ایستاده‌اید دمبل‌ها را در راستای ران تان نگه دا...

ادامه مطلب

سرشانه نشر از جلو هالتر (Barbell Front Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: دست‌ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و هالتر را بگیرید. زاوی...

ادامه مطلب

سرشانه نشر از جلو دمبل نشسته (Seated Dumbbell Front Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی لبه‌ی یک صندلی ورزشی بنشینید. جفت دمبل‌ها را در طول بازوهایت...

ادامه مطلب

کول هالتر

کول هالتر (Upright Barbell Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: کول  ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: مطابق شکل هالتر را در دست بگیرید و سعی کنید از وزنه سنگین استفاده ...

ادامه مطلب

سرشانه شیب افزایش جانبی

نشر از جانب دمبل میز بالا سینه (One-Arm Incline Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی یک نیمکت ورزشی به پهلو دراز بکشید و با دست زیرین بدنتون را ن...

ادامه مطلب