شراگ هالتر

شراگ هالتر از پشت (Barbell Shrug Behind The Back)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: کول ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: مطابق شکل هالتر را در دست بگیرید و سعی کنید از وزنه سنگین استفاده ک...

ادامه مطلب

پرس سرشانه از جلو نشسته با هالتر (Seated Barbell Shoulder Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: روی صندلی بنشینید و میله را با کف دست رو به جلو گرفته و به اندا...

ادامه مطلب

سرشانه دمبل پرسی

پرس سرشانه با دمبل نشسته (Dumbbell Shoulder Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط تشریح حرکت: روی یک صندلی بنشینید. دمبل را به سطح شانه ببرید و کف دست‌ها رو ب...

ادامه مطلب

سرشانه دستگاه طرفین

نشر جانب با دستگاه (Machine Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  سرشانه ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی ماشین بنشینید، آرنج‌تان مقابل بالشتک قرار گیرد و دستگیره ر...

ادامه مطلب

چرخش داخلی بازو سیم کش

چرخش داخلی بازو سیم کش (Cable Internal Rotation)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: به پهلو بایستید و ارتفاع کابل را تا ارتفاع کمرتان تنظیم کنید. د...

ادامه مطلب

چرخش داخلی بازو دمبل

چرخش داخلی بازو دمبل (Dumbbell Internal Rotation)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: به صورت طاق باز روی سطح صندلی ورزشی دراز بکشید. آرنج‌تان را طوری ...

ادامه مطلب

چرخش خارجی بازو سیم کش

چرخش خارجی بازو سیم کش (External Rotation with Cable)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: به پهلو بایستید و ارتفاع کابل را تا ارتفاع کمرتان تنظیم کنید. د...

ادامه مطلب