کشش پشت در حالت نشسته (Seated Back Extension)

نوع: قدرتی عضله هدف: بخش تحتانی پشت ابزار: دستگاه سطح: مبتدی دستورالعمل دستگاه را تنظیم کرده و وزن مناسبی انتخاب کنید. بر روی دس...

ادامه مطلب

اسکوات خوابیده با دستگاه (Lying Machine Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل دستگاه پا را در ارتفاعی تنظیم کنید که امکان وارد شدن به آن بر...

ادامه مطلب

دویدن روی تردمیل (Running, Treadmill)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، روی تردمیل رفته و گزینه موردنظر خود را از فهرست ان...

ادامه مطلب

کرانچ شکم دستگاه (Ab Crunch Machine)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل وزنه سبکی را انتخاب کرده و روی دستگاه کرانچ بنشینید. پاهای خود را زیر...

ادامه مطلب

استپ میل پدالی (Stairmaster)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، روی دستگاه پله قرارگرفته و گزینه مناسب خود را از ف...

ادامه مطلب