حرکت جلو بازو تک دمبل خم Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

مچ در حالت نشسته با دمبل به‌صورت تک دست -کف دست به سمت بالا (Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی یک نیمکت صاف نشسته و یک دمبل را در دست راست خود نگه‌دارید. ...

ادامه مطلب