جلو ‌بازو با هالتر روی میز شیب‌دار (Barbell Curls Lying Against An Incline)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت با شکم روی یک میز شیب‌دار دراز بکشید. هالتر را در دست گرفته و در ...

ادامه مطلب