ساق پا با دستگاه اسمیت (Smith Machine Calf Raise)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساق ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل یک باکس یا صفحه وزنه (Plate) را زیر میله بر روی دستگاه اسمیت قر...

ادامه مطلب

چرخش مچ پا (Ankle Circles)

  نوع: کششی عضله هدف: ساق پا ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل از یک وسیله ثابت نظیر rack اسکوات برای نگه‌داشتن خود استفاده ک...

ادامه مطلب

صفحه تعادل (Balance Board)

  نوع: قدرتی عضله هدف: ساق پا ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل توجه: این حرکت برای افزایش تعادل طراحی‌شده است. صفحه تعادل را در مق...

ادامه مطلب

چرخش زانو (Knee Circles)

نوع: کششی عضله هدف: ساق پا ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل پاهای خود را کنار هم قرار داده و دست‌‌هایتان را بر روی کمرتان بگذا...

ادامه مطلب

کشش ساق پا در حالت نشسته (Seated Calf Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: ساق پا ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی زیرانداز بنشینید. یکی از زانوهای خود را خم کرده و برای...

ادامه مطلب

ساق پا ایستاده با کش ورزشی (Calf Raises – with Bands)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساق پا ابزار: کش ورزشی سطح: مبتدی دستورالعمل یک کش ورزشی انتخاب کرده و آن را با دست بگیرید. با هر دو پا بر رو...

ادامه مطلب

ساق پا نشسته با دستگاه

ساق پا نشسته با دستگاه (Seated Calf Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساق ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی دستگاه نشسته و پاها را روی قسمت مشخص شده بگذارید. ساق پا بای...

ادامه مطلب

ساق پا پرسی روی دستگاه پرس پا (Calf Press On The Leg Press Machine)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساق ابزار: دستگاه سطح: مبتدی این حرکت با نام‌های (Calf Press) و (Calf Raises Performed on Leg Press Machine) نی...

ادامه مطلب

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه (Standing Calf Raises)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساق  ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت: بر روی دستگاه ساق پا ایستاده و پنجه‌ها را روی سکو قرار دهید. پا...

ادامه مطلب

ساق پا دانکی (Donkey Calf Raises)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف:  ساق ابزار: سایر سطح: متوسط تشریح حرکت: مطابق شکل ایستاده طوری که بالا تنه با زمین موازی باشد و پاها کمی کم...

ادامه مطلب