راز افزایش قدرت

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 8 دقیقه یک روش برای افزایش قدرت وجود ندارد، بلکه شما باید با دقت روش مناسبی را برای خود انتخا...

ادامه مطلب

پرس سرشانه دمبل موازی (Standing Palms-In Dumbbell Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل در هر یک از دست‌های خود یک دمبل گرفته و دست‌های خود را به‌طور موا...

ادامه مطلب

نشر خم نشسته با دمبل (Seated Bent-Over Rear Delt Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط بانام فلای دلتوئید پشتی (Rear Delt Fly) نیز خوانده می‌شود. دستورالعمل چند دم...

ادامه مطلب

چرخش داخلی بازو با کش بدنسازی (Internal Rotation with Band)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کش بدنسازی سطح: مبتدی دستورالعمل انتهای کش بدنسازی را به مکانی در ارتفاع آرنج ببندید. بافاصل...

ادامه مطلب

تمرینات HIIT ساده برای تمام مکان‌ها و زمان‌ها

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 2 دقیقه امروزه افراد به دنبال این هستند که در کوتاه‌ترین زمان به بیشترین نتایج دست یابند. تمر...

ادامه مطلب

چرخش خارجی بازو با دمبل روی نیمکت (External Rotation)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل به پهلو بر روی نیمکت صاف دراز کشیده و در یکدست خود دمبل را ن...

ادامه مطلب

نشر خم با دمبل روی نیمکت شیب‌دار (Dumbbell Lying Rear Lateral Raise)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط بانام فلای معکوس با دمبل (Reverse Dumbbell Fly) یا نشر دلتوئید پشتی (Rear D...

ادامه مطلب

چرخش داخلی بازو سیم‌کش نشسته (Cable Internal Rotation)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل در کنار قرقره‌ای با ارتفاع پایین نشسته و یکی از دسته‌های س...

ادامه مطلب