حرکت راه رفتن کشاورز به‌صورت مسابقه (Partner Farmer’s Walk Competition)

  نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل دو دمبل را بر روی زمین در مقابل خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که ...

ادامه مطلب

حرکت پول آور با هالتر Bent-Arm Barbell Pullover

پلاور با هالتر دست خم (Bent-Arm Barbell Pullover)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت Bent-Arm Barbell Pullover برای انجام حرکت پلاو...

ادامه مطلب