جلو بازو معکوس با دمبل در حالت ایستاده (Standing Dumbbell Reverse Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، در حالت ایستاده قرارگرفته و دمبلی را در هر یک از دست‌‌های خ...

ادامه مطلب

جلو بازو معکوس با هالتر (Reverse Barbell Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرارگرفته و نیم‌‌تنه خود را صاف و هالتر را در نزدیکی ...

ادامه مطلب

حرکت حمل چمدان به‌ صورت مسابقه‌ (Partner Suitcase Carry Competition)

  نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل: یک دمبل را در مقابل خود بر روی زمین قرار دهید. اطمینان حاصل کنید فضا...

ادامه مطلب

حرکت راه رفتن کشاورز به‌صورت مسابقه (Partner Farmer’s Walk Competition)

  نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل دو دمبل را بر روی زمین در مقابل خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که ف...

ادامه مطلب

کشش ساعد بر روی زانو (Kneeling Forearm Stretch)

نوع حرکت: کششی عضله هدف: ساعد ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی یک زیرانداز قرارگرفته و کف‌‌ دست‌‌‌‌ها و زانوهایتان ر...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو تک دمبل خم Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

مچ در حالت نشسته با دمبل به‌صورت تک دست -کف دست به سمت بالا (Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی یک نیمکت صاف نشسته و یک دمبل را در دست راست خود نگه‌دارید. ...

ادامه مطلب

مچ با دمبل به‌صورت تک دست در حالت نشسته – کف دست‌‌ها به سمت پایین (Seated One-Arm Dumbbell Palms-Down Wrist Curl)

  نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل بر روی نیمکت صاف نشسته و یک دمبل را در دست راست خود نگه‌دارید....

ادامه مطلب

مچ پشت سر در حالت ایستاده با هالتر (Standing Palms-Up Barbell Behind The Back Wrist Curl)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرارگرفته و یک هالتر را پشت عضلات سرینی خود نگه‌دا...

ادامه مطلب

مچ دو دست در حالت نشسته و با قرقره پایین – کف دست‌‌ها به سمت بالا (Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pulley Wrist Curl)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل یک نیمکت را در مقابل دستگاه سیم‌‌کش قرار دهید. هالتر یا میله لار...

ادامه مطلب

مچ با دمبل در حالت نشسته – کف دست‌‌ها به سمت پایین (Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl)

  نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل دو دمبل را بر روی زمین و در مقابل یک نیمکت صاف قرار دهید. بر...

ادامه مطلب