حرکت پله قدرتی Power Stairs

حرکت پله قدرتی– Power Stairs

حرکت پله قدرتی – Power Stairs  بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین از نوع قوی‌ترین مردان در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات همسترینگ ...

ادامه مطلب

حرکت کشش پا بر روی صندلی Chair Leg Extended Stretch

حرکت کشش پا بر روی صندلی– Chair Leg Extended Stretch

حرکت کشش پا بر روی صندلی – Chair Leg Extended Stretch بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین کششی دارای سطح مبتدی و مناسب عضلات همستر...

ادامه مطلب

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین Seated Floor Hamstring Stretch

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین – Seated Floor Hamstring Stretch

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین – Seated Floor Hamstring Stretch با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب ...

ادامه مطلب

حرکت ساق پا با هالتر Standing Barbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر– Standing Barbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر– Standing Barbell Calf Raise با هالتر انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات ساق پا...

ادامه مطلب

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر دو جهته Rocking Standing Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر دو جهته – Rocking Standing Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر دو جهته – Rocking Standing Calf Raise با کمک هالتر انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی بوده و مناسب...

ادامه مطلب

حرکت ساق پا ایستاده Standing Dumbbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با دمبل – Standing Dumbbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با دمبل – Standing Dumbbell Calf Raise با دمبل انجام می‌شود. این تمرین قدرتی و در سطح متوسط بوده و مناسب عضلات ساق ...

ادامه مطلب

حرکت لانج معکوس ضربدری Crossover Reverse Lunge

حرکت لانج معکوس ضربدری – Crossover Reverse Lunge

حرکت لانج معکوس ضربدری – Crossover Reverse Lunge با کمک وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح متوسط بوده و مناسب چهار سر ران است....

ادامه مطلب

حرکت کلین Clean

حرکت کلین – Clean

حرکت کلین – Clean با کمک هالتر انجام می‌شود. این تمرین وزنه‌برداری المپیک در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات همسترینگ یا پشت پا است. با تن...

ادامه مطلب

حرکت هالتر یک ضرب از میان بدن Hang Snatch

حرکت هالتر یک ضرب از میان بدن – Hang Snatch

حرکت هالتر یک ضرب از میان بدن - Hang Snatch یکی از تمرینات وزنه‌برداری المپیک است. این تمرین در سطح متوسط بوده و مناسب تقویت عضلات پشت ...

ادامه مطلب

حرکت پرش روی جعبه به سمت جلو Front Box Jump

حرکت پرش روی جعبه به سمت جلو – Front Box Jump

حرکت پرش روی جعبه به سمت جلو - Front Box Jump با وزن بدن و سایر ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین پلایومتریک در سطح مبتدی بوده و مناس...

ادامه مطلب

حرکت سلام ژاپنی با کش به همراه کشش Band Good Morning (Pull Through)

حرکت سلام ژاپنی با کش به همراه کشش – Band Good Morning (Pull Through)

حرکت سلام ژاپنی با کش به همراه کشش - Band Good Morning (Pull Through) با کش ورزشی انجام می‌شود. این تمرین در سطح مبتدی بوده و مناسب تقو...

ادامه مطلب

حرکت ددلیفت رومانیایی با کتل بل Romanian Deadlift with Kettlebell

حرکت ددلیفت رومانیایی با کتل بل – Romanian Deadlift with Kettlebell

حرکت ددلیفت رومانیایی با کتل بل - Romanian Deadlift with Kettlebell در سطح مبتدی است. این تمرین قدرتی مناسب تقویت عضلات همسترینگ یا پشت...

ادامه مطلب