حرکت فیله کمر روی میز صاف با کمک یار تمرینی Partner Flat-Bench Back Extension

حرکت فیله کمر روی میز صاف با کمک یار تمرینی – Partner Flat-Bench Back Extension

حرکت فیله کمر روی میز صاف با کمک یار تمرینی – Partner Flat-Bench Back Extension با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی ب...

ادامه مطلب

حرکت در آغوش گرفتن توپ– Hug A Ball

حرکت در آغوش گرفتن توپ – Hug A Ball

حرکت در آغوش گرفتن توپ – Hug A Ball با کمک توپ ورزشی یا سوئیس بال انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت یا ز...

ادامه مطلب

حرکت قوس لگن ایستاده Standing Pelvic Tilt

حرکت قوس لگن ایستاده – Standing Pelvic Tilt

حرکت قوس لگن ایستاده – Standing Pelvic Tilt با کمک وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت است. با تن‌...

ادامه مطلب

حرکت بردن زانو به سمت سینه خوابیده Hug Knees To Chest

حرکت بردن زانو به سمت سینه خوابیده – Hug Knees To Chest

حرکت بردن زانو به سمت سینه خوابیده – Hug Knees To Chest با کمک وزن بدن انجام می‌شود. این حرکت یک تمرین کششی در سطح متوسط است که مناسب ع...

ادامه مطلب

حرکت زیر بغل هالتر خم با دستگاه اسمیت - Smith Machine Bent Over Row

حرکت زیر بغل هالتر خم با دستگاه اسمیت – Smith Machine Bent Over Row

حرکت زیر بغل هالتر خم با دستگاه اسمیت - Smith Machine Bent Over Row حرکتی از نوع قدرتی با استفاده از دستگاه اسمیت می‌باشد. سطح این تمری...

ادامه مطلب