حرکت کشش گربه Cat Stretch

حرکت کشش گربه – Cat Stretch

حرکت کشش گربه – Cat Stretch به ابزاری نیاز ندارد. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت یا زیر بغل است. با تن‌ورز همراه با...

ادامه مطلب

حرکت فیله کمر روی میز صاف با کمک یار تمرینی Partner Flat-Bench Back Extension

حرکت فیله کمر روی میز صاف با کمک یار تمرینی – Partner Flat-Bench Back Extension

حرکت فیله کمر روی میز صاف با کمک یار تمرینی – Partner Flat-Bench Back Extension با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی ب...

ادامه مطلب

حرکت در آغوش گرفتن توپ– Hug A Ball

حرکت در آغوش گرفتن توپ – Hug A Ball

حرکت در آغوش گرفتن توپ – Hug A Ball با کمک توپ ورزشی یا سوئیس بال انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت یا ز...

ادامه مطلب

حرکت قوس لگن ایستاده Standing Pelvic Tilt

حرکت قوس لگن ایستاده – Standing Pelvic Tilt

حرکت قوس لگن ایستاده – Standing Pelvic Tilt با کمک وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت است. با تن‌...

ادامه مطلب

حرکت بردن زانو به سمت سینه خوابیده Hug Knees To Chest

حرکت بردن زانو به سمت سینه خوابیده – Hug Knees To Chest

حرکت بردن زانو به سمت سینه خوابیده – Hug Knees To Chest با کمک وزن بدن انجام می‌شود. این حرکت یک تمرین کششی در سطح متوسط است که مناسب ع...

ادامه مطلب

حرکت پل لگن نشسته Pelvic Tilt Into Bridge

حرکت پل لگن نشسته – Pelvic Tilt Into Bridge

حرکت پل لگن نشسته – Pelvic Tilt Into Bridge با کمک وزن بدن انجام می‌شود. این حرکت یک تمرین کششی برای سطح متوسط است که عضلات پشت و زیر ب...

ادامه مطلب

حرکت زیر بغل قایقی با صفحه وزنه Plate Row

حرکت زیر بغل قایقی با صفحه وزنه – Plate Row

حرکت زیر بغل قایقی با صفحه وزنه - Plate Row حرکتی از نوع قدرتی با استفاده از هالتر می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی مبتدی بوده و عضلات م...

ادامه مطلب

حرکت زیر بغل قایقی یتس مچ برعکس Yates Row Reverse Grip

حرکت زیر بغل قایقی یتس مچ برعکس – Yates Row Reverse Grip

حرکت زیر بغل قایقی یتس مچ برعکس - Yates Row Reverse Grip حرکتی از نوع قدرتی با استفاده از هالتر می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی مبتدی ب...

ادامه مطلب

حرکت بلند کردن سنگ اطلس Atlas Stones

حرکت بلند کردن سنگ اطلس – Atlas Stones

حرکت بلند کردن سنگ اطلس - Atlas Stones حرکتی از نوع قوی‌ترین مردان (مردان آهنین) با استفاده از سایر ابزار ورزشی می‌باشد. سطح این تمر...

ادامه مطلب

حرکت پارویی معکوس Inverted Row

حرکت پارویی معکوس – Inverted Row

حرکت پارویی معکوس - Inverted Row حرکتی از نوع قدرتی با استفاده از هالتر می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی مبتدی بوده و عضلات میانی پشت (ز...

ادامه مطلب

حرکت زیر بغل هالتر خم با دستگاه اسمیت - Smith Machine Bent Over Row

حرکت زیر بغل هالتر خم با دستگاه اسمیت – Smith Machine Bent Over Row

حرکت زیر بغل هالتر خم با دستگاه اسمیت - Smith Machine Bent Over Row حرکتی از نوع قدرتی با استفاده از دستگاه اسمیت می‌باشد. سطح این ت...

ادامه مطلب

حرکت زیر بغل قایقی یتس - Yates Row

حرکت زیر بغل قایقی یتس – Yates Row

حرکت زیر بغل قایقی یتس -  Yates Row حرکتی از نوع قدرتی با استفاده از هالتر می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی مبتدی بوده و عضلات میانی پشت...

ادامه مطلب