حرکت شنا چرخشی Push Up to Side Plank

شنا و تبدیل آن به پلانک پهلو (Push Up to Side Plank)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت شنا قرارگرفته و بر روی پنجه‌‌ها قرار بگیرید. فاصله دست‌‌...

ادامه مطلب

پرس سینه تک دست با کتل ‌‌بل روی زمین با دامنه بیشتر (Extended Range One-Arm Kettlebell Floor Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: کتل‌‌بل سطح: مبتدی این حرکت پرس سینه تک دست روی زمین (Single-Arm Floor Press) نیز نامیده می‌‌شود. ...

ادامه مطلب

هر آنچه در مورد کلسترول می‌دانید، درست نیست!

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 7 دقیقه   واقعیت در مورد کلسترول به مدت بیش از نیم‌قرن، یکی از توصیه‌‌ها برای جلوگیری و درمان...

ادامه مطلب

زیر بغل پول آور با هالتر دست‌باز روی نیمکت زیر سینه (Wide-Grip Decline Barbell Pullover)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل بر روی نیمکت شیب‌‌دار دراز کشیده و هر دو پایتان را در محل تعبیه‌‌ش...

ادامه مطلب

پرس زیر سینه با اسمیت (Smith Machine Decline Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل نیمکت شیب‌‌دار را طوری زیر پایه نگه‌‌دارنده هالتر قرار دهید...

ادامه مطلب

فشار ایزومتریک روی عضلات سینه (Isometric Chest Squeezes)

نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: مبتدی دستورالعمل 1. در حالت ایستاده یا نشسته، بازوهای خود را با زاویه 90 درجه خم...

ادامه مطلب