کرانچ سیم‌کش با توپ بوسو و خم شدن به اطراف (Bosu Ball Cable Crunch With Side Bends)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل دسته استاندارد را به هر دو طرف دستگاه سیم‌کش وصل کرده و قرقره‌های دس...

ادامه مطلب

جمع کردن پا به داخل نشسته روی میز (Seated Flat Bench Leg Pull-In)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل روی یک میز نشسته و پاها را در مقابل خود و تقریباً موازی با زمین بکش...

ادامه مطلب