کرانچ پهلو (Oblique Crunches)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل صاف روی زمین دراز کشیده و کمر خود را به زمین فشار دهید. برای اجرای ...

ادامه مطلب

کرانچ سیم‌کش با توپ بوسو و خم شدن به اطراف (Bosu Ball Cable Crunch With Side Bends)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل دسته استاندارد را به هر دو طرف دستگاه سیم‌کش وصل کرده و قرقره‌های دس...

ادامه مطلب

پرش به اطراف روی جعبه (Side to Side Box Shuffle)

  نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل در یک‌طرف جعبه ایستاده و پای چپ خود را روی قسمت میانی آن ...

ادامه مطلب

حرکت زیر شکم پا صاف روی نیمکت صاف Flat Bench Lying Leg Raise

بلند کردن پا خوابیده روی میز تخت (Flat Bench Lying Leg Raise)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل به پشت، روی میز تخت دراز کشیده و پاها را در مقابل خود بکشید. دست‌...

ادامه مطلب

حرکت کرانچ Tuck Crunch

تاک کرانچ (پا جمع) (Tuck Crunch)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، روی زمین یا زیرانداز ورزشی دراز کشیده و پشت خود را به زم...

ادامه مطلب

جمع کردن پا به داخل نشسته روی میز (Seated Flat Bench Leg Pull-In)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل روی یک میز نشسته و پاها را در مقابل خود و تقریباً موازی با زمین بکش...

ادامه مطلب

اسکوات گابلت با دمبل (Dumbbell Goblet Squat)

  نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل ایستاده و یک دمبل را از قسمت بالایی آن با هر دو دست گرفته و نز...

ادامه مطلب

کرانچ روی توپ (Exercise Ball Crunch)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: توپ ورزشی سطح: مبتدی دستورالعمل روی یک توپ ورزشی دراز کشیده و گودی کمر خود را به سطح کروی توپ فشا...

ادامه مطلب

دراز و نشست پرسی (Press Sit-Up)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل برای شروع، روی میز مخصوص شکم دراز کشیده و یک هالتر را روی سینه نگه‌...

ادامه مطلب