شراگ با دمبل روی میز شیب‌ دار (Middle Back Shrug)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: دمبل سطح: متوسط این حرکت با نام Scapular Retraction نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت: ...

ادامه مطلب