تراستر با کتل ‌بل (Kettlebell Thruster Progression)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا بایستید؛ سینه را بالا نگه‌داشته و پاها را به‌اندازه عر...

ادامه مطلب

پرش روی جعبه تک پا (Single-Leg Box Jump)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: پیشرفته  دستورالعمل جعبه یا سکویی با ارتفاع متناسب با توانایی خود انتخاب ک...

ادامه مطلب

اسکوات از جلو با دمبل پا جمع (Close-Stance Dumbbell Front Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده پاها را با فاصله بسیار کم (چند سانتی‏‌متر) از ...

ادامه مطلب

اسکوات تک دمبل بالای سر (Single-Arm Dumbbell Overhead Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید و با صاف کردن آرنج و ایجاد فلکشن در شانه یک دمبل را با...

ادامه مطلب

بورپی روی هالتر (Burpee Over Barbell)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت با نام برپی روی هالتر نیز شناخته می‌شود.  دستورالعمل کنار ...

ادامه مطلب

طناب زدن دوبل (Double Under)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط  دستورالعمل بایستید و دسته‌های طناب را با هر دو دست بگیرید؛ پاها را جلوی...

ادامه مطلب

حرکت لانج معکوس Barbell Reverse Lunge

لانگ معکوس با هالتر (Barbell Reverse Lunge)

نوع : قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت با نام (لانج (لانگز) معکوس با هالتر) یا (لانگ بک وارد) نیز شناخته ...

ادامه مطلب

حرکت سومو اسکوات با کتل‌بل Kettlebell Sumo Squat

سومو اسکوات با کتل بل (Kettlebell Sumo Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط  دستورالعمل با یک یا هر دو دست کتل‌بل را بالابرده و به سمت سینه بکشید. ...

ادامه مطلب

اسکوات با دمبل بالای سر (Dumbbell Overhead Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید و با صاف کردن آرنج‌ها و ایجاد فلکشن در شانه‏‌ها، یک جف...

ادامه مطلب

پرش متقاطع از روی جعبه (Stride Jump Crossover)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل کنار یک جعبه بایستید و پای داخلی را روی آن و نزدیک به لبه...

ادامه مطلب