حرکت زیر شکم پا صاف روی نیمکت صاف Flat Bench Lying Leg Raise

بلند کردن پا خوابیده روی میز تخت (Flat Bench Lying Leg Raise)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل به پشت، روی میز تخت دراز کشیده و پاها را در مقابل خود بکشید. دست‌ه...

ادامه مطلب

جمع کردن پا به داخل نشسته روی میز (Seated Flat Bench Leg Pull-In)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل روی یک میز نشسته و پاها را در مقابل خود و تقریباً موازی با زمین بکشی...

ادامه مطلب

اسکوات روی جعبه با کش تمرینی (Box Squat with Bands)

  نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل در جایگاه مخصوص اسکوات قرارگرفته و یک جعبه با ارتفاع م...

ادامه مطلب

حرکت قایقی Rowing Stationary

پارو زدن ثابت (Rowing Stationary)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، روی صندلی دستگاه بنشینید. پاشنه پاها را روی پدال‌ه...

ادامه مطلب