زیر بغل هالتر خم دست برعکس (Reverse Grip Bent-Over Rows)

نوع: قدرتی عضله هدف: میانی پشت (زیر بغل) ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت با نام‌های (Barbell Row) و (Yates Row) نیز شناخته می‌شود. ت...

ادامه مطلب

بارفیکس با دستگاه کمکی یا کش تمرینی (Assisted Chin-Up)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: کش ورزشی سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی دستگاه کمکی بارفیکس قرار بگیرید یا یک کش ورزشی ...

ادامه مطلب

شکم خلبانی زانو جمع روی پارالل (Knee / Hip Raise On Parallel Bars)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی تشریح حرکت داخل دستگاه پارالل قرارگرفته و دسته‌ها را بگیرید. ساعدها را نزدیک بد...

ادامه مطلب

کرانچ دست بالای سر (Crunch – Hands Overhead)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی تشریح حرکت به پشت، روی زمین دراز کشیده و زانوها را به‌گونه‌ای خم‌کنید که بین سا...

ادامه مطلب

اسکوات از جلو با جفت کتل بل (Front Squats With Two Kettlebells)

  نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل بل سطح: متوسط این حرکت با نام Kettlebell Front Squat نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل با...

ادامه مطلب

طناب زدن (Rope Jumping)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل انتهای طناب را با هریک از دست‌ها بگیرید. طناب را پشت خود روی ز...

ادامه مطلب