حرکت جلو بازو با دمبل به سمت داخل نشسته Seated Dumbbell Inner Biceps Curl

حرکت جلو بازو با دمبل به سمت داخل نشسته – Seated Dumbbell Inner Biceps Curl

حرکت جلو بازو با دمبل به سمت داخل نشسته – Seated Dumbbell Inner Biceps Curl با دمبل انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی بوده و م...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو لاری با سیم‌کش Cable Preacher Curl

حرکت جلو بازو لاری با سیم‌کش – Cable Preacher Curl

حرکت جلو بازو لاری با سیم‌کش - Cable Preacher Curl یکی از تمرینات مبتدی قدرتی است. این تمرین مناسب تقویت عضلات جلو بازو بوده و به کمک س...

ادامه مطلب

حرکت کشش عضله بازو با غلتک Brachialis SMR

حرکت کشش عضله بازو با غلتک – Brachialis SMR

حرکت کشش عضله بازو با غلتک – Brachialis SMR با استفاده از غلتک ورزشی انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب جلو بازو اس...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو ایستاده با دمبل به سمت داخل Standing Inner Biceps Curl

حرکت جلو بازو ایستاده با دمبل به سمت داخل – Standing Inner Biceps Curl

حرکت جلو بازو ایستاده با دمبل به سمت داخل - Standing Inner Biceps Curl با دمبل انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی بوده و مناسب ...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو روی نیمکت شیب‌دار Incline Inner Biceps Curl

جلو بازو به سمت داخل بر روی میز شیب‌‌دار (Incline Inner Biceps Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (دو سر) ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل در هر یک از دستان خود یک دمبل گرفته و بر روی نیمکت شیب‌‌دا...

ادامه مطلب

کشش عضلات جلو بازو در حالت ایستاده (Standing Biceps Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: جلو بازو (دو سر) ابزار: بدون ابزار  سطح: مبتدی دستورالعمل دستانتان را پشتتان نگه‌داشته، کف‌‌ دستانتان را به ه...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو با دمبل معکوس Standing Dumbbell Reverse Curl

جلو بازو معکوس با دمبل در حالت ایستاده (Standing Dumbbell Reverse Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، در حالت ایستاده قرارگرفته و دمبلی را در هر یک از دست‌‌های ...

ادامه مطلب

جلو بازو معکوس با هالتر (Reverse Barbell Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرارگرفته و نیم‌‌تنه خود را صاف و هالتر را در نزدیکی...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو سیم‌کش با طناب Cable Hammer Curls - Rope Attachment

جلو بازو سیم کش چکشی با طناب (Cable Hammer Curls – Rope Attachment)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (عضله دو سر) ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طنابی را به قرقره پایین متصل کرده و در حالت ایستا...

ادامه مطلب