بلند شدن ترکی مدل اسکوات ((Kettlebell Turkish Get-Up (Squat style)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط دستورالعمل به پشت بر روی زمین دراز کشیده و یک کتل بل را با باز کردن آ...

ادامه مطلب

اسنچ با کتل بل تک دست (One-Arm Kettlebell Snatch)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: حرفه‌ای این حرکت بانام‌های اسنچ (snatch) و اسنچ کتل بل (Kettlebell Snatch) نیز ...

ادامه مطلب

نشر از جلو دمبل روی نیمکت شیب دار (Front Incline Dumbbell Raise)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل شیب نیمکت را بر روی 30 الی 60 درجه تنظیم کرده و با گرفتن یک ...

ادامه مطلب

ساعت بدن خود را وارونه‌سازید

آیا می‌توانید یک فرد 45 ساله بوده اما بدنی همانند یک فرد بیست‌ساله داشته باشید؟ به عقیده یک محقق شناخته‌شده ورزشی و مخترع فرمولی ک...

ادامه مطلب

پرس سرشانه با هالتر از پشت (Snatch-Grip Behind-The-Neck Overhead Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل وزنه‌ها را بر روی هالتر قرار داده و میله را در ارتفاع سینه ...

ادامه مطلب

شنا ایستاده بر روی دست‌ها (Handstand Push-Ups)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: بدن سطح: حرفه‌ای دستورالعمل در مقابل دیوار بایستید به‌گونه‌ای که پشت شما به سمت دیوار ب...

ادامه مطلب

پرس سرشانه از جلو و پشت با هالتر تناوبی (Standing Bradford Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی وزنه‌ها را بر روی میله قرار داده و آن را در ارتفاع سرشانه تنظیم کنید. ...

ادامه مطلب

تغذیه‌ای که منجر به تقویت عملکرد تمام متابولیسم‌ها می‌گردد

تمرین منظم و مداوم برای برخی افراد به پیشرفت قابل‌توجه و فوری تبدیل می‌شود. سایر افراد، دیر یا زود بدین نتیجه می‌رسند که برخی اوقات ...

ادامه مطلب

پرس سرشانه نظامی با کتل بل (Two-Arm Kettlebell Military Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط دستورالعمل دو کتل بل را به روش کلین بر روی سرشانه‌های خود قرار دهید. کتل ب...

ادامه مطلب

زیاد خوردن برای افزایش حجم

وقتی با تلاش بسیار زیاد قصد داشتم آخرین تکرار پرس سینه را انجام دهم، متوجه شدم فردی در انتهای باشگاه من را تماشا می‌کند. فقط چند هفت...

ادامه مطلب

نشر از جانب با نشر از جلو ترکیبی (Alternating Deltoid Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی بانام‌های نشر جلو و پهلو (Front and Side Raises) و نشر سرشانه (Shoulder Rais...

ادامه مطلب