پرس سرشانه از جلو و پشت با هالتر تناوبی (Standing Bradford Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی وزنه‌ها را بر روی میله قرار داده و آن را در ارتفاع سرشانه تنظیم کنید. ...

ادامه مطلب