کرانچ دست بالای سر (Crunch – Hands Overhead)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی تشریح حرکت به پشت، روی زمین دراز کشیده و زانوها را به‌گونه‌ای خم‌کنید که بین س...

ادامه مطلب

اسکوات از جلو با جفت کتل بل (Front Squats With Two Kettlebells)

  نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل بل سطح: متوسط این حرکت با نام Kettlebell Front Squat نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل ب...

ادامه مطلب

طناب زدن (Rope Jumping)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل انتهای طناب را با هریک از دست‌ها بگیرید. طناب را پشت خود روی ...

ادامه مطلب

لانج هالتر با قدم زدن (Barbell Walking Lunge)

  نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت با نام لانگز هالتر با قدم زدن نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل ...

ادامه مطلب

اسکوات پیستول با کتل بل (Kettlebell Pistol Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: پیشرفته این حرکت با نام اسکوات تک پا با کتل‌ بل (Kettlebell One-Legged Squat) نیز...

ادامه مطلب

کرانچ با سیم کش Rope Ab Crunch

کرانچ با طناب (Rope Crunch)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت طناب را به دستگاه سیم‌کش وصل کرده و بافاصله 1 تا 2 قدمی از آن زانو ب...

ادامه مطلب

حرکت کرانچ جک نایف یا دسته چاقویی -Jackknife Crunch

دراز و نشست جک نایف (Jackknife Sit-Up)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی این حرکت با نام V-Up نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت به پشت، روی زمین یا زیراندا...

ادامه مطلب

اسکوات روی جعبه با کش تمرینی برعکس (Reverse Band Box Squat)

  نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل در جایگاه مخصوص (رک) اسکوات قرارگرفته و جعبه‌ای با ارت...

ادامه مطلب

کوبیدن پتک روی لاستیک (Sledgehammer Swings)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: شکم ابزار: سایر سطح: مبتدی تشریح حرکت برای این تمرین به پتک و لاستیک احتیاج دارید. بافاصله دو قدمی از ل...

ادامه مطلب