بارفیکس ال شکل (L-Sit Chin-Up)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: وزن بدن سطح: پیشرفته تشریح حرکت: دست‌ها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده و میله را با...

ادامه مطلب

بارفیکس منفی (Negative Pull-Up)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی تشریح حرکت: زیر میله بارفیکس (در صورت نیاز روی یک جعبه) بایستید...

ادامه مطلب

بارفیکس دورانی (Around The World Pull-Up)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: وزن بدن سطح: پیشرفته تشریح حرکت: دست‌ها را بیشتر از عرض شانه بازکرده و از میله با...

ادامه مطلب

تی بار هالتر با دسته (T-Bar Row with Handle)

نوع: قدرتی عضله هدف: میانی پشت (زیر بغل) ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت با نام Two-Arm Long Bar Row with Handle نیز شناخته می‌شود. ...

ادامه مطلب

پله‌برقی (استپ میل) (Stepmill)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: متوسط این حرکت با نام پله ثابت (Stairmaster) نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل ب...

ادامه مطلب

بارفیکس و بورپی (Burpee Pull-Up)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: وزن بدن سطح: پیشرفته تشریح حرکت: زیر میله بارفیکس ایستاده و پاها را به‌اندازه...

ادامه مطلب

زیر بغل هالتر خم دست برعکس (Reverse Grip Bent-Over Rows)

نوع: قدرتی عضله هدف: میانی پشت (زیر بغل) ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت با نام‌های (Barbell Row) و (Yates Row) نیز شناخته می‌شود. ...

ادامه مطلب

اسکوات پا جمع (Narrow Stance Squats)

  نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل برای ایمنی بیشتر بهتر است این حرکت را در جایگاه مخصوص (رک) اس...

ادامه مطلب

بارفیکس با دستگاه کمکی یا کش تمرینی (Assisted Chin-Up)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: کش ورزشی سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی دستگاه کمکی بارفیکس قرار بگیرید یا یک کش ورزشی...

ادامه مطلب

دراز و نشست سه چهارم (3/4 Sit-Up)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل روی زمین دراز کشیده و پاهای خود را محکم کنید. پاها باید از زانو خم‌...

ادامه مطلب

شکم خلبانی زانو جمع روی پارالل (Knee / Hip Raise On Parallel Bars)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی تشریح حرکت داخل دستگاه پارالل قرارگرفته و دسته‌ها را بگیرید. ساعدها را نزدیک ب...

ادامه مطلب

شکم آسانسوری (Otis-Up)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سایر سطح: مبتدی تشریح حرکت پاهای خود را محکم کرده و به پشت، روی زمین دراز بکشید. زانوها باید خم‌ش...

ادامه مطلب